Bế mạc Hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

* Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết
* Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc.
Như tin đã đưa, ngày 19.7, Hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) bước sang ngày làm việc thứ hai.
Đầu giờ làm việc buổi sáng, ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt Kết luận của BCH Trung ương Đảng về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết và mục đích, yêu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992; việc triển khai lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số nội dung góp ý của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về định hướng tiếp tục hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 22); Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới các tầng lớp nhân dân, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu thảo luận góp ý vào các dự thảo văn bản trên. Nhìn chung, các ý kiến đồng tình, nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn bản cũng như chủ trương, quan điểm của Đảng nêu trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7. Góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, các ý kiến làm rõ thêm kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong công tác dân vận, bổ sung những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung, trách nhiệm cao, Hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ở các cấp, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cơ bản và mới của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và nhiệm vụ các cấp, các ngành cần nắm chắc và chủ động thực hiện, trong đó tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường... Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trên cơ sở dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng và chỉ đạo cơ sở xây dựng chương trình hành động cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ thiết yếu, giải pháp phù hợp với địa phương, cơ sở. Từ tỉnh tới cơ sở phải làm tốt việc tuyên truyền sâu rộng để thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế... 
                    Đức Nhuận
 
;